Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

0
13
Big data analytics visualization technology with scientist analyzing information structure on screen with machine learning to extract strategical prediction for business, finance, internet of things
Rate this post

Pojęcie wynagrodzenia w prawie pracy odpowiada ekonomicznemu pojęciu płacy. Jako wynagrodzenie możemy traktować świadczenie podmiotu zatrudniającego, czyli pracodawcy, dokonywane co pewien czas, czyli okresowo, na rzecz pracownika, w zamian za wykonywaną przez niego pracę. Do pojęcia wynagrodzenia w rozumieniu prawa pracy, zaliczamy również świadczenie za czas, gdy pracownik nie wykonuje pracy. Tym samym możemy scharakteryzować wynagrodzenie, jako świadczenie obowiązkowe, wynikające ze stosunku pracy, o charakterze okresowym, posiadające wartość majątkową i na rzecz pracownika w zamian za świadczoną pracę. Wynagrodzenie płacone jest z dołu, czyli za pracę już wykonaną. Pracownik posiada również prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby. W skład wynagrodzenia wchodzą składniki. Składniki mają charakter podstawowy, jak i dodatkowy. Jeśli kodeks pracy i przepisy szczególne nie przewidują inaczej to składniki dodatkowe, takie jak wynagrodzenia pracowników oddelegowanych, premię, czy prowizję ustalane są przez strony.