Jak można rozwiązać umowę o pracę?

0
26
Rate this post

W niektórych sytuacjach zachodzi konieczność rozwiązania umowy o pracę. W jaki sposób można to zrobić? Otóż okazuje się, że możliwości jest kilka.

1.Rozwiązanie na zasadzie porozumienia stron – jest to porozumienie między pracodawcą i pracownikiem, którzy wyrażają oświadczenie o zakończeniu współpracy. W ten sposób można rozwiązać każdą umowę o pracę oraz zrobić to w dowolnym momencie. Pracownik musi jednak uważać, jak ważny jest prawidłowy zapis takiego oświadczenia. Dlaczego? Otóż jeżeli z porozumienia nie będzie wynikało, że umowa została rozwiązana z przyczyn niedotyczących pracownika, może on utracić prawo do różnych świadczeń, np. świadczenia przedemerytalnego, odprawy dotyczącej zwolnień grupowych oraz zasiłku dla bezrobotnych(otrzyma go dopiero po trzech miesiącach).

2.Rozwiązanie za wypowiedzeniem – jedna ze stron składa oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy przed końcem terminu jej obowiązywania, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jest to najczęściej wybierany sposób, a zasady postępowania zależą od rodzaju umowy i okresu zatrudnienia. Pracodawca może jednak wypowiedzieć umowę tym pracownikom, którzy nie są w szczególny sposób chronieni, jak w wypadku kobiet w ciąży, kobiet na urlopie macierzyńskim, pracownikom na urlopie lub zwolnieniu. Skuteczność wypowiedzenia nie zależy od zgody drugiej strony – zaczyna obowiązywać od momentu dostarczenia dokumentu.

3.Rozwiązanie bez wypowiedzenia – zostaje złożone oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy, ale bez zachowania ustalonego okresu wypowiedzenia. Jest to sposób rozwiązania umowy stosowany wyłącznie w konkretnych przypadkach, najczęściej jako zwolnienie dyscyplinarne, np. gdy pracownik narusza swoje obowiązki, gdy popełni jakieś przestępstwo lub gdy utraci niezbędne uprawnienia z własnej winy. Pracodawca może w tym trybie rozwiązać każdą umowę.

4.Rozwiązanie związane z upływem czasu umowy lub z dniem ukończenia pracy określonej w umowie. Umowa może zostać rozwiązana, gdy minie czas, na który była zawarta, np. dotyczy to umów na czas określony, na okres próbny. Umowa zostaje też rozwiązana, gdy pracownik wykona pracę, na którą była zawarta umowa, np. w wypadku umów zlecenia.

5.Wygaśnięcie umowy o pracę – umowa o pracę wygasa w konkretnych okolicznościach, określanych przez kodeks pracy, czyli między innymi z dniem śmierci pracownika, z dniem śmierci pracodawcy, z upływem 3 miesięcy od tymczasowego aresztowania, ale też w innych określonych przez ustawy przypadkach.